தொகுத்தளிப்பு உதவித்துளிகள்

எழுத்து வடிவங்கள்

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட HTML

 • அனுமதிக்கப்பட்ட HTML ஒட்டுகள்: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  குறிச்சொல் வரையறைகள் நீங்கள் தட்டச்சியது உங்களுக்கு கிடைப்பது
  அடுத்த பக்கங்களை இணைப்பதற்கு நங்கூரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறன. <a href="http://old.govtschemes.in">Government Schemes India</a> Government Schemes India
  வலியுறுத்தப்பட்டது <em>வலியுறுத்தப்பட்டது</em> வலியுறுத்தப்பட்டது
  Strong <strong>Strong</strong> Strong
  மேற்கோள் காட்டப்பட்டது <cite>மேற்கோள் காட்டப்பட்டது</cite> மேற்கோள் காட்டப்பட்டது
  மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு <blockquote>மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு</blockquote>
  மேற்கோளிடப்பட்ட தொகுப்பு
  நிரற்தொடர்களை காண்பிப்பதற்கான நிரல் வரி எழுத்து வடிவம். <code>நிரல்வரியாக்கப்பட்டது.</code> நிரல்வரியாக்கப்பட்டது.
  வரிசைப்படுத்தப்படாத பட்டியல் - ஒவ்வொரு பட்டியல் உருப்பினை தொடங்கவும் <li> இனை பயன்படுத்தவும் <ul> <li>முதல் உருப்பு</li> <li>இரண்டாம் உருப்பு</li> </ul>
  • முதல் உருப்பு
  • இரண்டாம் உருப்பு
  வரிசைப்படுத்தப்பட்ட பட்டியல் - ஒவ்வொரு பட்டியல் உருப்பினை தொடங்கவும் <li> இனை பயன்படுத்தவும் <ol> <li>முதல் உருப்பு</li> <li>இரண்டாம் உருப்பு</li> </ol>
  1. முதல் உருப்பு
  2. இரண்டாம் உருப்பு
  li குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை
  Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description. <dl> <dt>முதல் சொல்</dt> <dd>முதல் வரையறை</dd> <dt>இரண்டாவது சொல்</dt> <dd>இரண்டாவது வரையறை</dd> </dl>
  முதல் சொல்
  முதல் வரையறை
  இரண்டாவது சொல்
  இரண்டாவது வரையறை
  dt குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை
  dd குறிச்சொல்லுக்கு உதவிப்பக்கம் இல்லை
  தலைப்பு <h2>உபதலைப்பு</h2>

  உபதலைப்பு

  தலைப்பு <h3>உபதலைப்பு மூன்று</h3>

  உபதலைப்பு மூன்று

  தலைப்பு <h4>உபதலைப்பு நான்கு</h4>

  உபதலைப்பு நான்கு

  தலைப்பு <h5>உபதலைப்பு ஐந்து</h5>
  உபதலைப்பு ஐந்து
  தலைப்பு <h6>உபதலைப்பு ஆறு</h6>
  உபதலைப்பு ஆறு

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  எழுத்து விவரம் நீங்கள் தட்டச்சியது உங்களுக்கு கிடைப்பது
  Ampersand &amp; &
  இற்கும் மேலான &gt; >
  இற்கும் குறைவான &lt; <
  மேற்கோள் குறி &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

எளிய உரை

 • HTML குறிச்சொற்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.